Informatie voor notarissen

Stichting Levensexecutele Nederland voorziet in de behoefte van uw cliënten om onafhankelijke levensexecuteurs, toezichthouders, executeurs, bewindvoerders, curators of mentors te benoemen. Bijvoorbeeld wanneer zij geen familie of vrienden hebben die deze taak op zich kunnen of willen nemen. Of als er onvoldoende vertrouwen is om deze verantwoordelijkheid aan hen over te laten. En soms ontbreekt het simpelweg aan deskundigheid. Bijvoorbeeld ingeval van een ondernemer met een ingewikkelde ondernemingsstructuur. Of een (samengesteld) gezin met ernstig verstoorde familieverhoudingen. 

Cliënt benoemt zelf een executeur
Voor de meeste cliënten is vertrouwen essentieel om in geval van wilsonbekwaamheid zijn of haar zaken door derden te laten behartigen. Omdat persoonlijk contact de basis vormt voor een vertrouwensrelatie, kan uw cliënt op voorhand behoefte hebben om contact te hebben met een levensexecuteur of toezichthouder van onze vereniging. Onze leden zijn allen onafhankelijk financieel planner en hebben daarnaast de leergang Levensexecutele & Toezichthouder en de leergang Executele van de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX) gevolgd.
Uw cliënt kan dus zelf een lid van de Vereniging van Levensexecuteurs in het levenstestament benoemen.

De stichting benoemt een executeur
Voor situaties waarin niet is voorzien in de opvolging (bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden) van de in het levenstestament benoemde gevolmachtigde(n) of toezichthouder(s), kan de Stichting Levensexecutele Nederland worden aangewezen. De stichting wijst vervolgens een lid van onze vereniging aan. Ook kan de Stichting een gevolmachtigde van buiten onze vereniging aanwijzen als zij dat noodzakelijk acht. Bijvoorbeeld een medisch onderlegde levensexecuteur. Uw cliënt kan ook de stichting benoemen in het levenstestament die vervolgens een lid van onze vereniging (of in uitzonderingsgevallen een derde) aanwijst mocht uw cliënt wilsonbekwaam worden.


Onze werkwijze
Om Stichting Levensexecutele Nederland of een individueel lid van de Vereniging van Levensexecuteurs te kunnen aanwijzen, hebben wij onze werkwijze aan de hand van een stappenplan voor uw cliënten samengevat:


Stap 1
De Stichting selecteert op basis van de wensen van uw cliënt maximaal drie (levens)executeurs of toezichthouders. Hieruit maakt uw cliënt een keuze. Of uw cliënt kiest zelf een levensexecuteur of toezichthouder uit de ledenlijst van de Vereniging van Levensexecuteurs.

Stap 2
Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met het gekozen lid van onze vereniging. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend (maximaal een half uur).

Stap 3
Na akkoord van uw cliënt wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbrief en ontvangt uw cliënt onze leveringsvoorwaarden.

Stap 4
Nadat uw cliënt de opdracht en leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd, volgt het inventarisatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de levensexecuteur of toezichthouder met uw cliënt en eventuele betrokkenen de wensen en uitgangspunten voor het (levens)testament of het eventuele concept (levens)testament. De (levens)executeur of toezichthouder stelt ook een plan van aanpak op inclusief een periodiek onderhoudsgesprek (minimaal een keer per jaar). De bestede tijd wordt tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Stap 5
De levensexecuteur of toezichthouder neemt ieder jaar contact op met uw cliënt om na te gaan of de uitgangspunten zoals opgenomen in het (levens)testament nog overeenkomen met de wensen van uw cliënt. De bestede tijd wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.


Professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid
Stichting Levensexecutele Nederland en de Vereniging van Levensexecuteurs hebben allebei de taak de professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van de bij de Vereniging van Levensexecuteurs aangesloten leden te bewaken. De stichting Levensexecutele Nederland kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de taakuitvoering door een lid van de Vereniging van Levensexecuteurs of extern ingeschakelde specialist.