Informatie voor notarissen

Stichting Levensexecutele Nederland en Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX) voorzien in de behoefte van uw cliënten om onafhankelijke en professionele levensexecuteurs of toezichthouders te benoemen in hun levenstestament. Bijvoorbeeld wanneer zij geen familie of vrienden hebben die deze taak op zich kunnen of willen nemen. Soms ontbreekt het simpelweg aan deskundigheid. Denk hierbij aan een ondernemer met een ingewikkelde ondernemingsstructuur of een (samengesteld) gezin met ernstig verstoorde familieverhoudingen. Of er is onvoldoende vertrouwen om deze verantwoordelijkheid aan hen over te laten.

Cliënt benoemt zelf een levensexecuteur of toezichthouder van VELEX
Voor de meeste cliënten is vertrouwen essentieel om in geval van wilsonbekwaamheid zijn of haar zaken door derden te laten behartigen.
Omdat persoonlijk contact de basis vormt voor een vertrouwensrelatie, kan uw cliënt op voorhand behoefte hebben om contact te hebben met een levensexecuteur of toezichthouder van VELEX. Uw cliënt kan dit lid vervolgens in het levenstestament benoemen en indien gewenst de Stichting als opvolger benoemen.

De stichting benoemt een levensexecuteur of toezichthouder van VELEX
Uw cliënt kan de Stichting benoemen in het levenstestament die vervolgens een lid van VELEX (of in uitzonderingsgevallen een derde) aanwijst mocht uw cliënt wilsonbekwaam worden. De leden zijn allen financieel deskundig en hebben daarnaast de leergang Levensexecutele & Toezichthouder en de leergang Executele van de Nederlandse Organisatie van Executeurs (NOVEX) gevolgd.
Voor situaties waarin niet is voorzien in de opvolging, bijvoorbeeld bij tussentijds overlijden van in het levenstestament benoemde gevolmachtigde(n) of toezichthouder(s), kan de Stichting worden aangewezen als opvolger. De Stichting wijst vervolgens een lid van VELEX aan. De Stichting kan eventueel een gevolmachtigde van buiten VELEX aanwijzen als zij dat noodzakelijk vindt. Zoals bijvoorbeeld een medisch onderlegde levensexecuteur.


Onze werkwijze
Om de Stichting of een individueel lid van VELEX te kunnen aanwijzen, hebben wij onze werkwijze aan de hand van een stappenplan voor uw cliënten samengevat:

Stap 1:
Uw cliënt kiest zelf een levensexecuteur of toezichthouder uit de ledenlijst van VELEX. Of de Stichting selecteert op basis van de wensen van uw cliënt maximaal drie levensexecuteurs of toezichthouders waar uw cliënt een keuze uit maakt.

Stap 2:
Er vindt een kennismakingsgesprek plaats met het gekozen lid van VELEX. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend (maximaal een half uur).

Stap 3:
Na akkoord van uw cliënt wordt de opdracht vastgelegd in een opdrachtbrief en ontvangt uw cliënt onze leveringsvoorwaarden.

Stap 4:
Nadat uw cliënt de opdracht en leveringsvoorwaarden heeft geaccepteerd, volgt het inventarisatiegesprek. Tijdens dit gesprek bespreekt de levensexecuteur of toezichthouder met uw cliënt en eventuele betrokkenen de wensen en uitgangspunten voor het (concept) levenstestament. De levensexecuteur of toezichthouder stelt ook een plan van aanpak op inclusief een periodiek onderhoudsgesprek (minimaal een keer per jaar). De bestede tijd wordt tegen het overeengekomen tarief in rekening gebracht.

Stap 5:
De levensexecuteur of toezichthouder neemt ieder jaar contact op met uw cliënt om te bespreken of de uitgangspunten zoals opgenomen in het levenstestament nog overeenkomen met de wensen van uw cliënt. De bestede tijd wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

Professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid
Stichting Levensexecutele Nederland en Vereniging van Levensexecuteurs (VELEX) hebben allebei de taak de professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van de bij de VELEX aangesloten leden te bewaken. De Stichting of VELEX kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van de taakuitvoering door een lid van VELEX of extern ingeschakelde specialisten.